Avbrottsersättningar

Kunderna får standardersättning för långa elavbrott. Enligt elmarknadslagen har en elanvändare rätt till standardersättning om han oavbrutet varit utan el i minst 12 timmar. Storleken på standardersättningen beror på elanvändarens årliga nättjänstavgift och avbrottets sammanhängande varaktighet.

 

Avbrottet betraktas ha börjat vid den tidpunkt då felet har kommit till elbolagets kännedom och upphör då felet har reparerats. Ifall reparationsmanskapens säkerhet är i fara, räknas avbrottstidens start först från den tidpunkt då reparationen i terrängen kan påbörjas tryggt. Dessutom börjar beräkningen av avbrottstiden från början ifall elen emellan varit minst två timmar på. Om avbrottet i elleveransen beror på fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala standardersättning till sina kunder.

 

Av användarens årliga avgift för nättjänster utgör standardersättningen:

 

  • 10 % när avbrottet har varat minst 12 timmar men mindre än 24 timmar
  • 25 % när avbrottet har varat minst 24 timmar men mindre än 48 timmar
  • 50 % när avbrottet har varat minst 48 timmar men mindre än 72 timmar
  • 100 % när avbrottet har varat minst 72 timmar men mindre än 120 timmar
  • 150 % när avbrottet har varat minst 120 timmar men mindre än 288 timmar
  • 200 % när avbrottet har varat minst 288 timmar

 

Maximibeloppet på den standardersättning som under ett kalenderår betalas till användaren på grund av avbrott i nättjänsten är 200 procent av den årliga överföringstjänstavgiften eller 2000 euro. Från och med 1.1.2018 är maximibeloppet för ett enskilt avbrott i nättjänsten 2000 euro.

 

Vi får uppgifter på de kunder som är berättigade till standardersättning via våra övervakningssystem. Kunderna behöver med andra ord inte kontakta oss för att få standardersättning. Enligt elmarknadslagen har elbolagen ett halvt år på sig att betala standardersättningen.